Welkom in Oud Borne

 

De Vereniging

We willen als belangenvereniging voor alle bewoners van ons “ werkgebied” de belangenbehartiger voor collectieve problemen en ideeën zijn. Daarvoor willen wij met de gemeente en andere (keten) partners en zodanige relatie hebben dat wij altijd de gesprekspartner zijn waar men niet omheen wil en kan waar het gaat om onderwerpen in  Oud Borne.

De belangenvereniging voor de inwoners van Oud Borne werd opgericht op: 14 oktober 1999

De Belangenvereniging Oud Borne stelt zich ten doel het algehele woon – en leefklimaat in Oud Borne in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Missie 

Wij willen Oud Borne in balans houden met zorg voor haar woonkwaliteit en leefbaarheid in de meest ruime zin.

Visie

In onze directe omgeving vinden allerlei veranderingen plaats.  Zo hebben we te maken met de veranderende positie van onze gemeente als bestuurder, zij zal steeds meer als regisseur optreden. Een te verwachten effect hiervan zal zijn een ogenschijnlijk grotere afstand tot burgers.                

Ten aanzien van zorg en welzijn ( 2e lijns zorg en AWBZ ) is er vanuit landelijke overheid een verschuiving richting gemeente.    

Het aantal ouderen(met beperkingen) neemt toe, burgers worden mondiger, er is meer informatie beschikbaar en vindbaar. Burgers organiseren zich anders in vergelijk met het verleden, minder in zuilen en vaste clubs, meer in community's, communicatie verloopt steeds meer met gebruik van moderne middelen.

 

Belangenvereniging Oud Borne ziet voor zichzelf een rol als spreekbuis en katalysator voor Oud Borne en haar bewoners. De Belangenvereniging ziet voor zichzelf een belangrijke adviserende, initiërende en stimulerende rol weggelegd waar het gaat om het specifieke karakter van Oud Borne en de mens die daar woont en/of werkt. Het gaat daarbij om thema's binnen de terreinen ruimtelijke ordening, voorzieningen, leefbaarheid en welzijn (noaberschap), verkeer en veiligheid.

Samen met gemeente en andere ketenpartners willen wij hier uitvoering aan geven. Wij zullen dit doen vanuit een kritische opstelling echter altijd vanuit een positieve-constructieve grondhouding.

Onze Kernwaarden:

  • Positief, kritisch
  • Constructief
  • Pro-actief
  • Open en transparant
  • Samenwerkend
  • Leefbaar, (noaberschap, participatie)
  • Onafhankelijk


 


 

E-mail
Info